ewakuacja

Doradzamy, wspieramy w organizacji, a następnie nadzorujemy przeprowadzenie próbnej ewakuacji – praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z budynku. Celem tego rodzaju ćwiczeń jest wdrożenie i przećwiczenie zasad postępowania w sytuacji pojawienia się zagrożeń wymagających natychmiastowej ewakuacji całości personelu i osób postronnych z obiektu.

Obowiązek prawny przeprowadzania takich ćwiczeń dotyczy obiektów, w których przebywa co najmniej 50 osób będących jego stałymi użytkownikami np. biurowce, większe zakłady pracy, oraz obiekty, w których dochodzi do cyklicznej zmiany grupy użytkowników powyżej 50 osób np. szkoły, przedszkola, internaty.

Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji w obiektach przeznaczonych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się wymagają:

  • pisemnego poinformowania właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie planowanej ewakuacji co najmniej 7 dni przed przeprowadzeniem ćwiczeń,
  • uzgodnienia zakresu ćwiczeń z ewakuacji.

W przypadku gdy w obiekcie jest prowadzona działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowanie gier lub zabaw, w trakcie których uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczona jest możliwość ewakuacji, sprawdzenie warunków ewakuacji musi być nadzorowane przez rzeczoznawcę ds. ochrony przeciwpożarowej lub osobę posiadającą tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa. Sprawdzenie zakończone jest protokołem, który zostaje przekazany w ciągu 7 dni do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !